Biudžeto ataskaitos

2017 m. II ketvirtis

2017 m. I ketvirtis

2016 m. IV ketvirtis 

 

2016 m. III ketvirtis

2016 m. II ketvirtis

2016 m. I ketvirtis

2015 m. IV ketvirtis

2015 m. III ketvirtis

2015 m. II ketvirtis

2015 m. I ketvirtis

2014 m. IV ketvirtis

2014 m. III ketvirtis

2014 m. II ketvirtis

2014 m. I ketvirtis

2013 m. IV ketvirtis

2013 m. III ketvirtis

2013 m. II ketvirtis

2013 m. I ketvirtis

2012 m. IV ketvirtis

2012 m. III ketvirtis

2012 m. II ketvirtis

2012 m. I ketvirtis