Tėvams

INFORMACIJA TĖVAMS APIE VAIKŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMUS IR PAŽANGĄ

 

Vaiką vertiname, norėdami nustatyti ką vaikas moka, geba, supranta, taip pat norėdami prognozuoti tolimesnę vaiko ugdymo(si) sėkmę bei norėdami tinkamai planuoti ugdymo(si) procesą. Ugdymo pasiekimų vertinimo vykdytojai ir dalyviai: pedagogai, specialistai, tėvai, vaikai. Vaikų vertinimas individualizuojamas.

Vaikus, turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdo logopedas. Sutrikimai  šalinami  individualių ir pogrupinių pratybų metu. Sutrikimų šalinimo būdus, metodus, formas, priemones logopedas renkasi atsižvelgdamas į vaiko kalbos ir komunikacijos sutrikimą, gebėjimų lygį, amžių. Logopedinių pratybų metu turtinamas impresyvusis ir ekspresyvusis žodynas, tikslinamas garsų tarimas, lavinamas foneminis suvokimas, formuojami garsinės analizės ir sintezės pagrindai, formuojamas kalbos gramatinis taisyklingumas, ugdoma rišlioji kalba, lavinami bendravimo įgūdžiai, formuojami skaitymo ir rašymo pradmenys. Individualizuojamas ir vaikų vertinimas.

                    Lopšelio ir darželio grupėse  vaikai vertinami pagal ugdymo sritis rudenį (rugsėjo, spalio mėn.) ir pavasarį (gegužės, birželio mėn.). Tam tikslui atliekamas pirminis ir antrinis vertinimai. Vertinimo rezultatai panaudojami ugdymo proceso planavimui, ugdymo proceso individualizavimui, ugdymo proceso kokybės didinimui, tėvų informavimui apie vaiko padarytą pažangą.

                      Priešmokykliniame amžiuje vaikai vertinami per 5 kompetencijas (komunikacijos, socialinę, fizinę, meninę, pažintinę) rudenį (atvykę į priešmokyklinę grupę) ir pavasarį (pasibaigus ugdymo procesui). Tam tikslui atliekamas pirminis ir antrinis vertinimai. Vertinimo rezultatai panaudojami ugdymo proceso planavimui, ugdymo proceso individualizavimui, ugdymo proceso kokybės didinimui, tėvų informavimui bei pradinių klasių mokytojų informavimui apie vaiko padarytą pažangą.

Vaikus su kompleksiniais ir kitais raidos sutrikimais ugdo auklėtojos, logopedas, meninio ugdymo mokytojas, judesio korekcijos pedagogas. Grupės auklėtojos, logopedas dirba pagal individualias ugdymo programas, sudarytas atsižvelgiant į vaiko  sutrikimus, individualius gebėjimus ir potencines galias;  vadovaujantis pedagoginės – psichologinės tarnybos specialistų  ir gydytojų rekomendacijomis, S. Bluma ir kt. „Ankstyvojo ugdymo vadovu”(2001), „Ikimokyklinio amžiaus vaikų neišplėtotos kalbos ugdymu”(2002), „Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymu”(1997).

Lopšelio ir darželio grupėse  vaiko pasiekimai dokumentuojami (kiekvienam vaikui paruošiamas pasiekimų aplankas). Darbai, įrodantys vaiko raidos lygį (vaikų raiškos darbeliai, veiklos pėdsakai, vaikų kūrybos knygelės, pedagogo užrašyti įvairūs  pasakojimai,  ,,auksinės mintys“, nuotraukos, žodinė kūryba, samprotavimai   ir kt.) .

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai dokumentuojami pagal„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo“ projektą parengtą Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdant projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001. Projektas inicijuotas Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus.

             Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai dokumentuojami pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“. Priešmokyklinio amžiaus kiekvienam vaikui kaupiamas pasiekimų aprašas:

  1. Kasdienė informacija apie vaiko pasiekimus kaupiama ir fiksuojama vaiko pasiekimų apraše, aplanke, skaitmeninėse laikmenose ar kt. Informacija, sukaupta apraše, aplanke, skaitmeninėse laikmenose ar kt., taip pat naudojama, kryptingai ir tikslingai planuojant priešmokyklinio ugdymo pedagogo veiklą, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais), sklandžiai pereinant į pradinio ugdymo programą.
  1. Vedamas ugdytinio aprašas.
  2. Vedamas „Stebėjimo fiksavimo forma“.

Vaikų pasiekimai ir pažanga su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Pokalbiuose prireikus dalyvauja Vaiko gerovės komisijos atstovai, kiti specialistai, administracijos atstovai.