Struktūra ir kontaktai

AKMENĖS RAJONO AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,GINTARĖLIS“

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ STRUKTŪROS TVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 17 d. Nr. VI-13/1

Akmenė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 1997, Nr. 20-449, Nr. 66-1601; 1998, Nr.25-635; 2000, Nr. 83—2511; 2004, Nr. 171-6296; 2007, Nr. 77—3048; 2008, Nr. 137-5373, ) 9 straipsnio 2 punkto 4 dalimi (biudžetinės įstaigos vadovas tvirtina biudžetinės įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus),   Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-244 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo  Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“, gavusi įstaigos tarybos pritarimą (2015 m. balandžio 17 d. protokolinis nutarimas Nr. 2):

  1. T v i r t i n u Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ struktūrą  ir pareigybes (24 etatai), finansuojamas nuo 2015 m. sausio  1 d.  ( pridedama) .
  2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus 2014  m. gruodžio 8 d. įsakymą VI-89 „Dėl Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ struktūros“.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                   Laimutė Garalienė