Dokumentai

Gintarėlio programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Darbo tvarkos taisyklės

Pedagoginių darbuotojų pareigybių aprašai

Auklėtojo pareigybių aprašas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybių aprašas

Logopedo pareigybių aprašas

Metodinio darbo organizatoriaus pareigybių aprašas

Neformaliojo švietimo (muzikos) mokytojo pareigybių aprašas

Neformaliojo švietimo mokytojo (dailės) pareigybių aprašas

Neformaliojo švietimo mokytojo (sporto) pareigybių aprašas

Psichologo pareigybių aprašas

Spec. pedagogo pareigybių aprašas

Aplinkos darbuotojų pareigybių aprašai

Ūkvedžio pareigybių aprašas

Auklėtojo padėjėjo pareigybių aprašas

Inžinieriaus IT pareigybių aprašas

Kiemsargio pareigybių aprašas

Pagalbinio darbininko pareigybių aprašas

Patalynės ir skalbinių išdavėjo pareigybių aprašas

Tarnyb. patalpų valytojo pareigybių aprašas

Tvarkų aprašai ir kiti dokumentai

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO 2020 m. gruodžio 14 d. Nr. 1418

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2592)

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ V-2543

Dėl COVID -19 ligos valdymo priemonių Akmenės rajono savivaldybės administracijoje

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (V-2263)

20201014 VESOC dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

2020-09-25-VESOC-V-2118 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

VESOC-dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio būtinų sąlygų keitimorugsėjo-22-d._

Ekstremalios situacijos metu būtinų sąlygų tvarkos aprašas

AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „GINTARĖLIS“ DARBO VASAROS METU IR KALĖDINIU LAIKOTARPIU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Stebėsenos tvarkos aprašas

Pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo aprašas

Darbo apmokejimo tvarkos aprašas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Tėvų informavimo ir švietimo sistemos tvarkos aprašas

Vaikų saugos ir sveikatos užtikrinimo aprašas

Adaptacijos tvarkos aprašas

Turizmo renginių tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Saugos ir sveikatos instrukcijos 

ĮSTAIGOS DARBUOTOJU VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMA ĮSTAIGOJE IR TEISĖTU VAIKO ATSTOVU INFORMAVIMO APIE AKMENES RAJONO AKMENES VAIKU LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,GINTARĖLIS“ PATIR.T,T TRAUM.T AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKA

Gaisrinės saugos instrukcija

Darbuotojų ir vaikų veiksmų, kilus gaisrui, planas

skyriaus vedėjo saugos ir sveikatos instrukcija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo saugos ir sveikatos instrukcija

Auklėtojo saugos ir sveikatos instrukcija

Logopedo, spec.pedagogo, psichologo saugos ir sveikatos instrukcija

Neformaliojo švietimo pedagogo saugos ir sveikatos instrukcija

Metodinio darbo organizatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija

Ūkvedžio saugos ir sveikatos instrukcija

Kompiuterių sistemų inžinieriaus saugos ir sveikatos instrukcija

Auklėtojo padėjėjo saugos ir sveikatos instrukcija

Tarnybinių patalpų valytojo saugos ir sveikatos instrukcija

Pagalbinio darbininko saugos ir sveikatos instrukcija

Skalbinių išdavėjo saugos ir sveikatos instrukcija

Kiemsargio saugos ir sveikatos instrukcija

Įsakymai

Įsakymas dėl Akmenės rajono Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Gintarėlis“ priemonių, tvarkos,taisyklių, sutarčių tvirtinimo