Apie mus

LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ VEIKLOS STRATEGIJA

Misija

Teikti ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Padėti šeimai rūpintis vaiku, puoselėti prigimtines galias, plėtoti individualius gebėjimus, tenkinti kultūrinius poreikius. Ugdyti sveiką, iniciatyvią ir kūrybingą asmenybę. Sudaryti prielaidas tolesniam ugdymui(si) mokykloje.

Vizija

Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ moderni, siekianti tapti besimokančia ugdymo įstaiga, šviečianti tėvus pedagoginiais – psichologiniais klausimais. Tai įstaiga, teikianti kokybiškas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priešmokyklinio rengimo mokyklai paslaugas, kurioje dirba aukštos kultūros ir kvalifikacijos pedagogai.

Filosofija

Gerbti kiekvieną žmogų ir leisti jam būti unikaliu.

PROGRAMOS

Ikimokykliniame amžiuje dirbama pagal Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio-darželio “Gintarėlis” mokytojų parengtą Ikimokyklinio ugdymo programą “Vaikyste, nusijuok!“ , pritartą Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-192, 2010 m. rugsėjo 22 dieną.

Priešmokykliniame amžiuje – pagal LR švietimo ir mokslo ministerijos „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“, patvirtintą LR švietimo ir mokslo 2014 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-779 įsakymu, kurios pagalba laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdomas aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas.

Vaikams su kompleksiniais ir kitais raidos sutrikimais sudaromos  Individualios  ugdymo  programos, atsižvelgiant  į vaiko  sutrikimus, individualius gebėjimus ir potencines galias;  vadovaujantis pedagoginės – psichologinės tarnybos specialistų  ir gydytojų rekomendacijomis, S. Bluma ir kt. “Ankstyvojo ugdymo vadovu”(2001), “Ikimokyklinio amžiaus vaikų neišplėtotos kalbos ugdymu”(2002), “Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymu”(1997).

 

2016 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI

Strateginis tikslas

Užtikrinti švietimo kokybę individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį, sudarant galimybes kiekvienam vaikui įgyti gebėjimų ir nuostatų, gerinant lopšelio-darželio „Gintarėlis“ materialinę bazę ir užtikrinant saugią ir sveiką ugdymo aplinką.

Veiklos prioritetai 

Užtikrinti  kokybišką ugdymą, telkiant  bendruomenę  bendrai veiklai, kuriant sveiką, saugią,  kultūringą aplinką.

  1. Tikslas – gerinti ugdymo ir ugdymosi kokybę, taikant šiuolaikines ugdymo technologijas, inovacijas, aktyvius ugdymo metodus, planuojant veiklą, fiksuojant ir vertinant vaikų pasiekimus ir gebėjimus, glaudžiai bendradarbiaujant su šeima ir specialistais.

Uždaviniai:

  • Gerinti ugdomosios veiklos kokybę.
  • Organizuoti kryptingą mokytojų asmeninį profesinį tobulėjimą.
  • Tęsti efektyvios pagalbos vaikams teikimą.
  • Plėtoti ugdymą kitoje aplinkoje.

2.Tikslas – plėtoti įstaigos kultūrą, gerinti jos įvaizdį ir stiprinti vertybines nuostatas, siekiant geresnių mokyklos bendruomenės santykių.

Uždaviniai:

2.1. Sudaryti sąlygas mokyklos bendruomenės nariams įgyti bendradarbiavimo, mokymosi, sutarimo ir sugebėjimo susitarti, sąmoningumo ir aktyvios pilietinės pozicijos kompetencijas (solidari, besimokanti mokyklos bendruomenė).

2.2. Tobulinti lyderystę ir tarpusavio pagalba grįstus santykius bendruomenėje.

2.3. Taikyti įvairesnes ryšių tarp vaikų, tėvų ir pedagogų formas, formuoti pozityvią tėvų ir Akmenės miesto gyventojų nuostatą mokyklos atžvilgiu.

2.4. Puoselėti įstaigos tradicijas.