Apie mus

Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Gintarėlis“

emblema1

gintarelio nuotr

Adresas: Stoties g. 3A, Lt-85379 Akmenė, Akmenės seniūnija, Akmenės rajonas

Mob. tel. 862079093

El. paštas: gintarelis@akmene.lt

Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas

 


 

AKMENĖS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS  „GINTARĖLIS“ VEIKLOS STRATEGIJA

Vizija

Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ moderni, siekianti tapti besimokančia ugdymo įstaiga, šviečianti tėvus pedagoginiais – psichologiniais klausimais. Tai įstaiga, teikianti kokybiškas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priešmokyklinio rengimo mokyklai paslaugas, kurioje dirba aukštos kultūros ir kvalifikacijos pedagogai.

Misija

Teikti ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Padėti šeimai rūpintis vaiku, puoselėti prigimtines galias, plėtoti individualius gebėjimus, tenkinti kultūrinius poreikius. Ugdyti sveiką, iniciatyvią ir kūrybingą asmenybę. Sudaryti prielaidas tolesniam ugdymui(si) mokykloje.

Filosofija

Gerbti kiekvieną žmogų ir leisti jam būti unikaliu.

 VERTYBĖS

Siekiama, kad vaikas taptų:

  • oria, laisva, kūrybiška asmenybe;
  • aktyviu bendruomenės dalyviu, tolerantišku skirtybėms;
  • sėkmingai besimokančiuoju.

 


 

2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PRIORITETAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Prioritetas:

Ugdymo(si) kokybės gerinimas, tobulinant partnerystę su tėvais.

Tikslas:

Organizuoti kokybišką ugdymosi procesą bendraujant ir bendradarbiaujant su šeima.

Uždaviniai:

  1. Tobulinti ugdomojo proceso kokybę ir refleksiją, pedagogų profesinį tobulėjimą, pastovų

pedagoginio proceso vertinimą, tėvų įtraukimą į ugdomąją veiklą, siekiant vaikų ugdymo(si) pasiekimų pažangos.

  1. Plėtoti ir turtinti vaikų kalbą, sudarant naudotis ja kaip universaliausia saviraiškos priemone.
  2. Orientuoti ugdymą į fizinių, psichinių, emocinių, socialinių ir kūrybinių  galių atskleidimą bei sveikos gyvensenos  idėjų sklaidą.
  3. Skatinti pedagogus tobulinti savo kompetencijas, didinti atsakomybę už ugdymo rezultatus ir veiklos kokybę.

PROGRAMOS

Ikimokykliniame amžiuje dirbama pagal Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio-darželio “Gintarėlis” mokytojų parengtą Ikimokyklinio ugdymo programą “Vaikyste, nusijuok!“ , pritartą Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m.gruodžio 28 d.sprendimu  Nr. T-259 ir patvirtinta Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus 2016 m. gruodžio d. įsakymu Nr. VI-69/4

Priešmokykliniame amžiuje – pagal LR švietimo ir mokslo ministerijos „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“, patvirtintą LR švietimo ir mokslo 2014 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-779 įsakymu, kurios pagalba laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdomas aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas.

Vaikams su kompleksiniais ir kitais raidos sutrikimais sudaromos  Individualios  ugdymo  programos, atsižvelgiant  į vaiko  sutrikimus, individualius gebėjimus ir potencines galias;  vadovaujantis pedagoginės – psichologinės tarnybos specialistų  ir gydytojų rekomendacijomis, S. Bluma ir kt. “Ankstyvojo ugdymo vadovu”(2001), “Ikimokyklinio amžiaus vaikų neišplėtotos kalbos ugdymu”(2002), “Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymu”(1997).